با افزایش روز افزونه استفاده از کامپیوترهای شخصی و مطرح شدن شبکه های اجتماعی و اینترنت ، حیات کامپیوترها و کاربران آنان دستخوش تغییرات اساسی شده است. کاربران به منظور استفاده از دستاوردها و مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات، ملزم به رعایت نکات اصولی می باشند؛ که امنیت اطلاعات شخصی و ایمن سازی شبکه های اجتماعی از جمله این مولفه ها بوده و نمی توان آن را مختص یک فرد و یا سازمان در نظر گرفت. پرداختن به مقوله امنیت اطلاعات شخصی (حریم خصوصی) و بررسی ضد ویروس ها و آسیب رسان ها موضوع مقاله امروز ماست ،.

اهمیت اطلاعات شخصی - حریم خصوصی - ضد ویروس - آسیب رسان

امنیت اطلاعات شخصی در واقع حفاظت حریم خصوصی و سیستم‌های اطلاعاتی شما می باشد، می تواند این اطلاعات مجموعه‌ای اطلاعات فردی یا تصاویر گرفته شده توسط شما، یا عکس‌هایی که طراحی نموده اید، گزارشاتی که نوشته‌اید، یا مجموعه‌ای از موسیقی‌ها، و یا اکانت شبکه های اجتماعی شما، همگی حرف‌هایی در مورد شما برای گفتن دارند! با وجود چنین اطلاعاتی می‌شود به راحتی افراد را شناسایی کرد. برخی اطلاعات مورد اشاره را می‌توان فایل‌های کاری کاربر بیرون کشید. با استفاده از این اطلاعات مواردی در مورد شما مشخص می‌گردند که احتمالا خودتان تمایلی به ارائه آنها به دیگران ندارید.

که افراد سودجو با فعالیت‌های غیرمجاز می توانند به حریم خصوصی شما دست یابند؛ و فعالیت‌ها از جمله  دسترسی، استفاده، افشاء، خواندن، نسخه برداری یا ضبط، خراب کردن، تغییر، دستکاری و … را انجام دهند. و یا با وجود ویروس در سیستم می تواند اجازه دسترسی به سیستم را منحل کند  و اطلاعات را از بین برد. همیشه نصب یک  آنتی ویروس قوی روی دستگاه، شما را از خطرات احتمالی آسیب رسان ها در امان نگه می دارد؛ در ادامه بیشتر راجب این موضوع صحبت خواهیم کرد.

برنامه های مخرب از لحاظ عملکرد به چند دسته تقسیم می شوند که موارد زیر از مهم ترین اجزای تشکیل دهنده آن هستند:

اهمیت اطلاعات شخصی - حریم خصوصی - ضد ویروس - آسیب رسانویروس

ویروس های کامپیوتری برنامه هایی هستند که مشابه ویروس های بیولوژیک گسترش یافته و پس از وارد شدن به کامپیوتر اقدامات غیرمنتظره ای را انجام می دهند.  با وجودی که همه ویروس ها خطرناک نیستند، ولی بسیاری از آنها با هدف تخریب انواع مشخصی از فایل ها، برنامه های کاربردی و یا سیستم های عامل نوشته شده اند.

ویروس ها هم مشابه همه برنامه های دیگر از منابع سیستم مانند حافظه و فضای دیسک سخت، توان پردازنده مرکزی و سایر منابع بهره می گیرند و می توانند اعمال خطرناکی را انجام دهند به عنوان مثال فایل های روی دیسک را پاک کرده و یا کل دیسک سخت را فرمت کنند.  همچنین یک ویروس می تواند مجوز دسترسی به دستگاه را از طریق شبکه و بدون احراز هویت فراهم آورد.

ویروس ها، فایل های برنامه ها را آلوده می کنند.  اما آسیب رسان ها اغلب می توانند انواع به خصوصی از فایل ها را آلوده کنند، و این آلودگی مخصوصا درباره فایل هایی که حالت اجرایی دارند و یا محتویات آنها از اجرا شدن پشتیبانی می کنند احتمال بیشتری دارد به عنوان مثال فایل هایی که در برنامه های مایکروسافت آفیس ایجاد شده و حاوی ماکرو هستند.

ﻳﻚ وﻳﺮوس طبیعی ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺣﺘﻴﺎج دارد و ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑـﻪﻣﺮﺣﻠﻪی رﺷﺪ، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲﺷﻮد. همچنین وﻳﺮوسﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼک ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛـﻮچکی، زﻧـﺪﮔﻲ انگلی و ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﺳـﺮﻳﻊ ﺧـﻮاص وﻳﺮوسﻫﺎی ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ. ﻣﻴﺰﺑﺎن وﻳﺮوسﻫـﺎی ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎیی ﻫﺴـﺘﻨﺪ، ﻛـﻪ وارد ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ میﺷﻮﻧﺪ.

اهمیت اطلاعات شخصی - حریم خصوصی - ضد ویروس - آسیب رسانکرم ها worms

ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ وﻳﺮوسﻫﺎﺳﺖ ، ورود ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ، آﻟﻮده ﻛﺮدن ﻣﺤﻴﻂ و ﺗﻜﺜﻴﺮ. اﻣﺎ ﻛﺮمﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭼﺴﺒﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ را ﻧﺪارﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ وﻳﺮوس ﻫﺎی ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی زﻧﺪﮔﻲ انگلی دارﻧﺪ و ﺑﺪون ﻓﺎﻳﻞﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﺷﻬﺮتﻛﺮمﻫﺎ در ﭘﺮ ﻛﺮدن ﺣﺎﻓﻈﻪی Ram و ﻛﻨﺪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺳﻴﺴﺘﻢ در Ram قرار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ می ﺷﻮﻧﺪ.

اهمیت اطلاعات شخصی - حریم خصوصی - ضد ویروس - آسیب رساناسب های تروجان Trojans

ﻧﺎم اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺮب از واﻗﻌﻪی ﺗﺎریخی اﺳﺐ تروجان ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺳﺐﻫﺎي تروجان ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺪون ﺧﻄﺮ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻣﻔﻴﺪ دارﻧﺪ (ﻣﺜﻼً ﻳک ﺑﺎزي ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪی علمی ) اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﺟﺮا ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻛﺮده و ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﻤﻠﻪ می ﻛﻨﻨﺪ . ﺗﻔﺎوت ﺗﺮوﺟﺎنﻫﺎ ﺑﺎ وﻳﺮوسﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻛﺎرﺑﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ, اﻣﺎ وﻳﺮوسﻫﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ می ﺷﻮﻧﺪ.

برنامه های مخرب از لحاظ نوع آسیب رسان به چند دسته تقسیم می شوند، که موارد زیر از مهم ترین اجزای تشکیل دهنده آن هستند:

آسیب رسان های نرم افزاری:

اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت را ﺧﺮاب ﻛﺮده ﻳﺎ ﻣﻀﺎﻋﻒ می ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ آن ها را ازﺑﻴﻦ میﺑﺮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺣﻤﻠﻪ می ﻛﻨﻨﺪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد آن ها را ﻣﺨﺘﻞ میﻛﻨﻨﺪ. حتی ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺿﺪ آسیب رسان ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻣﺨﺮبﺣﻤﻠﻪﻛﻨﻨﺪه را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

آسیب رسان های نفوذ کننده:

اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی و شخصی ﻧﻔﻮذ میﻛﻨﻨﺪ و می ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺲ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺜﻼً از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ کپی ﺑﺮداری ﻛﻨﻨﺪ، ﻇﺮﻓﻴﺖدراﻳﻮﻫﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ و ﻳﺎ حتی آنﻫﺎ را ﻓﺮﻣﺖ ﻛﻨﻨﺪ.

آسیب رسان های سخت افزاری:

یکی از ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺮب ، آﺳﻴﺐ رﺳﺎنﻫﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﻣﺎﻧﻨﺪ دیسک ﺳﺨﺖ و ﻳﺎ ﺑﺮد اصلی ﺻﺪﻣﻪ می زﻧﻨﺪ.

واژه‌های امنیت اطلاعات شخصی و حریم خصوصی و امنیت کامپیوتری و اطلاعات مطمئناً گاهی به اشتباه به جای هم به کار برده می‌شود. اگر چه این ها موضوعات به هم مرتبط هستند و همگی دارای هدف مشترک حفظ محرمانگی اطلاعات و حریم خصوصی، یکپارچه بودن اطلاعات و قابل دسترس بودن را دارند ولی تفاوت‌های ظریفی بین آنها وجود دارد. این تفاوت‌ها در درجه اول در رویکرد به موضوع امنیت اطلاعات، روش‌های استفاده شده برای حل مسئله، و موضوعاتی که تمرکز کرده‌اند، دارد.

اگر حریم خصوصی مشتریان و یا امور مالی یا محصول جدید موسسه‌ای به دست رقیب بیفتد، این درز اطلاعات ممکن است به خسارات مالی به کسب و کار، پیگرد قانونی و یا حتی ورشکستگی منجر شود. برای افراد، امنیت اطلاعات شخصی تأثیر معناداری بر حریم خصوصی دارد. البته در فرهنگ‌های مختلف این مفهوم حریم خصوصی تعبیرهای متفاوتی دارد.

بحث امنیت اطلاعات شخصی و حفظ حریم خصوصی در سال‌های اخیر به میزان قابل توجهی رشد کرده است و تکامل یافته است. راه های بسیاری برای ورود به این حوزه کاری به عنوان یک حرفه وجود دارد. موضوعات تخصصی گوناگونی وجود دارد از جمله: تأمین امنیت شبکه(ها) و زیرساخت‌ها، تأمین امنیت برنامه‌های کاربردی و پایگاه داده‌ها، تست امنیت، حسابرسی و بررسی سیستم‌های اطلاعاتی، برنامه ریزی تداوم تجارت و بررسی جرائم الکترونیکی، و غیره.
یکی از مهمترین قدم ها برای اینکه شما بتوانید یک مدیر امنیت خوب برای حریم خصوصی وسازمانی خود باشید، رعایت نکات امنیت اطلاعات شخصی می باشد.

اهمیت اطلاعات شخصی - حریم خصوصی - ضد ویروس - آسیب رسان

نکات امنیت اطلاعات شخصی

غیرفعال کردن سرویس ویرایش رجیستری از راه دور

تنها شما باید مجاز به ویرایش رجیستری باشید. از این رو بهتر است از غیرفعال بودن سرویس ویرایش رجیستری از راه‌ دور مطمئن باشید. برای این کار در پنجره RUN دستور SERVICES.MSC را تایپ و اجرا کنید. در پنجره باز شده به قسمت Remote Registry رفته و از STOP بودن این سرویس مطمئن شوید. در صورت نیاز این سرویس را به صورت دستی فعال یا غیرفعال کنید.

قفل‌ کردن

وقتی در اطراف شما افراد ناشناس وجود دارند و قرار است رایانه‌ خود را بر مدتی رها کنید، قفل کردن سیستم، ایده منطقی و خوبی محسوب می‌شود. برای اینکار از کلیدهای ترکیبی Windows Key + L استفاده کنید. در صورت تمایل Screen Saver را به‌گونه‌ای تنظیم کنید که برای غیرفعال شدن نیازمند وارد کردن کلمه‌عبور باشد.

جلوگیری از حمله‌های فیشینگ

با استفاده از آخرین نسخه‌ مرورگرهای فایرفاکس، اپرا یا اینترنت اکسپلورر خود را در مقابل حمله فیشینگ محافظت کنید. این مرورگرها قبل از فراخوانی URL های درخواستی، چندین بار آن‌ها را با لیست‌سیاه خود مقایسه می‌کنند.

به‌روز نگاه داشتن نرم‌افزارها

هکرها علاقه زیادی به حفره‌ها دارند. به خاطر همین امر توسعه‌دهندگان به طور مرتب درحال رفع ایراد و انتشار وصله‌های امنیتی هستند. فعالسازی ویژگی Windows Update و استفاده از آخرین نسخه نرم‌افزارها و ضد ویروس‌ها کمک زیادی به حفظ امنیت داده‌های شما می‌کند.

احتیاط هنگام مواجه با فایل‌های P2P

سرویس‌های اشتراک فایل Peer-To-Peer یکی از بهترین مسیرهای ارسال فایل‌های آلوده به میلیون‌ها رایانه فعال هستند. فایل‌های آلوده، با نام‌های خاص و تحریک‌کننده برای حمله به رایانه قربانیان به اشتراک گذاشته می‌شوند. قبل از دانلود فایل‌ها از آلوده نبودن آن اطمینان حاصل کنید.

پاک‌ کردن اطلاعات از رایانه‌های قدیمی، پیش از فروش آن

اگر قرار است رایانه‌ قدیمی خود را بفروشید، قبل از هر چیز، اطلاعات ذخیره شده بر روی آن را به صورت غیرقابل بازگشت پاک کنید.

رمزنگاری فایل‌های مهم

برای رمزنگاری بر روی فایل‌های مهم، می‌توانید از فلش‌درایوهای مجهز به امکان رمزنگاری داخلی استفاده کنید.اهمیت اطلاعات شخصی - حریم خصوصی - ضد ویروس - آسیب رسان

پشتیبان‌گیری از فایل‌ها

ما به شدت پشتیبان‌گیری از فایل‌ها را توصیه می‌کنیم. بهتر است یک هارد‌ درایو اکسترنال برای ذخیره‌ داده‌ها داشته باشید. علاوه بر این برخورداری از یک نرم‌افزار پشتیبان‌گیری قوی و کارآمد نیز لازم است.

تأیید پشتیبان‌گیری‌های انجام شده

وقتی صحبت از پشتیبان‌گیری باشد، بسیاری از کاربران آن را فراموش یا به آینده موکول می‌کنند. اگر تنظیمات پشتیبان‌گیری را هم انجام داده باشید، لازم است به صورت دوره‌ای فولدر مقصد را بررسی و از پشتیبان‌گیری موفق اطمینان حاصل کنید.

فعال‌سازی ویژگی S.M.A.R.T بر روی ‌دیسک سخت

S.M.A.R.T مخفف عبارت Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology است. این ویژگی به هارددرایو شما امکان می‌دهد، هرگونه خطا در عملکردش را ثبت و گزارش داده و به شما در تخمین زمان تعویض هارد کمک می‌کند. این ویژگی به راحتی از طریق بایوس (BIOS) رایانه قابل فعال‌سازی است.

نمایش پسوند فایل‌ها

سیستم‌عامل ویندوز در حالت پیش‌فرض، پسوند فایل‌ها را مخفی می‌کند. هکرها با سو استفاده از همین ویژگی فایل‌های خطرناک را بر روی کامپیوتر قربانی کپی کرده و با انتخاب یک نام آشنا برای فایل‌ها، قربانی را فریب داده و ترغیب می‌کنند تا فایل‌ها را اجرا نماید.

چه اطلاعاتی ممکن است به سرقت رود؟

تقریباً هر آنچه که در رایانه ی شماست امکان دارد به سرقت رود. مانند، اطلاعات عمومی کاربر، تاریخچه مرورگر وب، مکان ها، پیام های متنی، برنامه های کاری، تاریخچه تماس ها، اطلاعات حساب کاربری و آدرس و تلفن.

اطلاعاتی که در مقابل چشمان ناظران هست

بازاریاب ها به دنبال هرنوع اطلاعاتی درباره شما هستند. از سن و جنسیت گرفته تا سلایق کاربران در رسانه های اجتماعی، مکان، رفتارهای اینترنتی. این اطلاعاتی است که می توان با هدایت تبلیغات هدفمند بازاریابی را پرسودتر نماید.

مجرمان سایبری فقط به دنبال پول هستند

اکثر مجرمان اینترنتی بیشتر به دنبال کسب درآمد به صورت غیرقانونی می باشند؛ که در این راه اطلاعات حساب بانکی، اطلاعات بانکداری آنلاین و اطلاعات کارت های بانکی کمک شایانی به مقاصد سوء آنها می کند.

هر کاربر قیمت خودش را دارد

بر اساس آمار مندرج در سایت ها، گوگل از هر کاربر ۷ دلار در هر چهارماه بدست می آورد، در حالی که فیس بوک ۱٫۲۶ دلار می توان از هر کاربر سودآوری داشته باشد.

مجرمان سایبری از سرقت اطلاعات انبوه پول در می آورند

بزهکاران اینترنتی از طریق بدافزارها و تروجن ها اطلاعات را به صورت انبوه دریافت کرده و آنها را به فروش می رسانند. بر اساس مستندات مبالغ زیر برای معامله اطلاعات کاربران رد و بدل می شود.

کلیدی ترین نکات امنیت اطلاعات شخصی در یک نگاهاهمیت اطلاعات شخصی - حریم خصوصی - ضد ویروس - آسیب رسان

  • باز نکردن نامه ها و ایمیل های دریافتی از منابع ناشناس
  • خودداری از به اشتراک گذاشتن منابع کامپیوتر با افراد غریبه
  • قطع اتصال به اینترنت در مواقع عدم استفاده
  • گرفتن منظم وصله های امنیتیPatches
  • حصول اطمینان از آگاهی کاربران از نحوه برخورد با کامپیوترهای آلوده
  • بررسی مرتب میزان دریافت و ارسال اطلاعات
  • نصب ویروس کش برروی دستگاه خود

ﻳک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎیی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺪف آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺗﺎﻣﻴﻦ می ﻛﻨﺪ. گفتنی است که  یک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻣﺨﺮب ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. اﻣﺎ ﻫﺪف او ﺻﺪﻣﻪ زدن ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﺎن داراي اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎي ﺳﻴﺎسی ، رﻗﺎﺑﺖ ، ﺷﻬﺮت طلبی، ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی شخصی و ﮔﺮوهی ﻫﺴﺘﻨﺪ و از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ” ﺧﺮابﻛﺮدنﺳﺎدهﺗﺮ از ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﺖ” روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎتی اﺿﺎﻓﻪ میﺷﻮد.

توضیحات بالا فقط مقدمه ای بودند تا بیشتر با نکات امنیت اطلاعات شخصی ، حریم خصوصی و برنامه های مخرب و از جمله هکر ها و ویروس ها و آسیب رسان ها آشنا شوید، برای درک این مطلب بهتر است، آن ها را با بیماری ها مقایسه کنیم، زیرا هر دو این موضوع ها دارای دو ویژگی مشترک هستند، یکی پیشگیری و دیگری درمان است، هدف اصلی ما این است که ابتدا از ورود هکرها و برنامه های مخرب ، به کامپیوتر یا تلفن همراه خود جلوگیری کنید، اما در صورت ورود برنامه های مخرب و ویروس ها مجبور هستید، آن ها را از بین ببریم یا به قولی دستگاه  بیمار خود را درمان کنیم.

بدون شک برای درمان دستگاه بیمار خود باید از ضد ویروس ها و ویروس کش ها استفاده کنید، اما سوال اصلی اینجاست که چه ضد ویروس استفاده کنیم و کدام یک قدرتمندتر از بقیه است ؟ آیا می توان به هر ویروس کش اطمینان کرد؟

در اصل ضد ویروس ها دارای سه وظیفه اصلی هستند که عبارت اند از: بازرسی یا کشف ویروس، آسیب رسان ها ، تعیین هویت یا شناسایی آن ها و پاک سازی .

اگر ضد ویروس موفق شود که چرخه بالا را به صورت کامل انجام دهد، بدون شک بهترین گزینه برای استفاده به عنوان ضد ویروس پیش فرض است.

اما بسیاری از افراد مدعی هستند که ویروس ها و برنامه های مخرب توسط شرکت های سازنده ضد ویروس ها ساخته می شوند، زیرا با به وجود آوردن ویروس های جدید می توانند، رقبای خود را تضعیف کنند و سبب افزایش فروش و محبوبیت ضد ویروس یا همان ویروس کش های خود شوند.

در حال حاضر ضد ویروس محبوب، قدرتمند و رایج عبارت اند از: نود32 و کسپرسکی و اویرا و بیت دیفندر و …است؛ که هر کدام از محصولات در سه زمینه ضد آسیب رسان خانگی ، شرکتی و موبایل فعالیت دارند. در آخر چند نکته ایمنی در خصوص کار با  ضد ویروس ها گفته شود، خالی از لطف نیست.

حالا که شما یک ویروس کش مناسب برای کامپیوتر خود انتخاب کرده اید و آن را به روز رسانی کرده و بقیه کارهای جزئی را انجام داده اید، می توان گفت تا حد خیلی زیادی از هک و ویروسی شدن کامپیوترتان جلوگیری کرده اید و همچنین خرید یک ضد ویروس مطمئن ارزش حفاظت از اطلاعات شخصی ، عکس های خانوادگی ، اکانت شبکه های اجتماعی ، رمز کارت های اعتباری و ده ها مورد دیگر که این روز ها جز جدایی ناپذیر روزمرگی ما هستند را دارد .

 

شما از کدام  آنتی ویروس برای دستگاه های خود استفاده می کنید؟ و آیا نکات امنیت اطلاعات شخصی و سازمانی را رعایت می کنید؟ خوشحال می شویم با ما درمیان بگذارید.

امنیت اطلاعات شخصی و سازمانی
5 امتیاز از 20 رای

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×خدمت از ما
با اپلیکیشن راحت تره!
نصب اپلیکیشن