انتی ویروس اویرا 2018

آنتی ویروس اویرا 2018


بسیار سبک و دارای کارکرد آسان

افزایش سرعت بارگذاری سیستم با کنترل برنامه های موجود در Startup

توقف ویروس ها و پیشگیری از انتشار و عملکرد آن ها حین ورود به سیستم

آنتی ویروس اویرا 2018
5 امتیاز از 1 رای

بسیار سبک و دارای کارکرد آسان

افزایش سرعت بارگذاری سیستم با کنترل برنامه های موجود در Startup

توقف ویروس ها و پیشگیری از انتشار و عملکرد آن ها حین ورود به سیستم

تعداد کاربر

1 کاربره, 2 کاربره, 3 کاربره, 4 کاربره, 5 کاربره

تعداد سال

یک ساله