دو معادله دو مجهول

نوع معادله را مشخص کنید :
X + Y =
X + Y =
X + Y + Z =
X + Y + Z =
X + Y + Z =
امتیاز دهید

5.0 امتیاز از 33 رای