ابزارهای مرتبط : محاسبه فاکتوریل فرم قطبی اعداد مختلط محاسبه میانگین اعداد

شش ضلعی منتظم

محیط شش ضلعی : -


مساحت شش ضلعی : -

امتیاز دهید

5.0 امتیاز از 20 رای