تبدیل نیرو

نتیجه تبدیل:

سایر تبدیل ها

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد

تبدیل نیرو آنلاین

تبدیل نیرو، یا به‌طور دقیق‌تر تبدیل واحد نیرو، یک مبحث گسترده در میان تبدیل‌های ریاضی و فیزیک است. به دلیل نقش پررنگ مفهموم و کمیت نیرو در مسائل مختلف، تبدیل نیرو آنلاین کاربرد فراوانی دارد. وجود شکل‌های مختلفی از نیرو مانند جاذبه، فنر، مقاومت هوا و ... می‌تواند گیج‌کننده باشد. اما کمیت نیرو ثابت است. البته شناخت واحدهای اندازه‌گیری و فرمول نیرو کار را بسیار ساده می‌کند.

جعبه ابزار آنلاین مرکزش نیاز شما برای تبدیل واحدهای نیرو را نیز برطرف می‌کند. با این ابزار ساده می‌توانید هر واحد نیرو در سیستم انگلیسی را به واحد دیگر تبدیل کنید. در ادامه توضیحاتی درباره تعریف نیرو و واحدهای سنجش آن مطالعه خواهید کرد.

نیرو چیست؟

تعریف نیرو در علم فیزیک به این صورت است: "کمیتی برداری که منجر به تغییر سرعت جسم (شتاب گرفتن آن) می‌شود". در واقع نیرو برهم‌کنش با اجسام مخالف است که بتعث حرکت و یا افزایش سرعت آنها می‌شود. نکته مهم پس از درک تعریف نیرو این است که: "اگر اصلا نیرویی به یک جسم وارد نشود، و یا نیروهای وارده به آن یکدیگر را خنثی کنند، آن جسم ثابت می‌مانند."

واحد اندازه‌گیری نیرو چیست؟

اندازه‌گیری کمیت نیرو در شرایط مختلف با واحدهای خاصی انجام می‌شود. پیش از تبدیل نیرو آنلاین خوب است با تعدادی از مهمترین و پرکاربردترین واحدها در فرمول تبدیل نیرو آشنا شویم:

نیوتن (Newton)

نیوتن واحد نیرو در دستگاه بین‌المللی یکاها (SI)، و پرکاربردترین واحد در تبدیل نیروست. دلیل این نام‌گذاری قدردانی از اسحاق نیوتن و کارهای او در مکانیک کلاسیک است. نیوتن با استفاده از متر و کیلوگرم محاسبه می‌شود؛ و هر نیوتن برابر است با مقدار نیرویی که اگر پیوسته به جسمی با جرم 1 کیلوگرم وارد شود، آن جسم با شتاب 1 متر بر مجذور ثانیه پیوسته حرکت خواهد کرد.

پوند نیرو (Pound-Force)

پوند نیرو واحد نیرو در سیستم انگلیسی است. هر پوند نیرو برابر است با نیروی گرانشی وارد شده روی یک جسم با جرم 1 پوند روی سطح زمین. واحد پوند نیرو را به این شکل هم می‌توان تعریف کرد: نیروی وارد بر جسمی با جرم 1 پوند در میدان گرانشی زمین. هر پوند نیرو، حدودا 4.5 نیوتن است. از این ضریب در تبدیل نیرو استفاده می‌شود.

کیلوگرم نیرو (Kilogram-Force)

این واحد در تبدیل نیرو به اندازه واحدهای قبلی پرکاربرد نیست؛ زیرا از یکاهای نیرو در سیستم SI نیست. کمیت نیروی واردشده بر یک جسم 1 کیلوگرمی در میدان گرانشی زمین، تقریبا برابر با 1 گیلوگرم نیرو است. شتاب این جسم نیز در میدان گرانشی زمین تقریبا 9.8 متر بر مجذور ثانیه است. هر کیلوگرم نیرو تقریبا برابر است با 9.8 نیوتن.

دین (Dyne)

این واحد شناخته‌شده در محاسبات تبدیل نیرو، به دستگاه CGS یا همان دستگاه واحدهای سانتی‌متر-گرم-ثانیه تعلق دارد. 1 دین برابر است با نیروی لازم برای دادن شتاب یک سانتی‌متر بر مجذور ثانیه به جسمی با جرم 1 گرم. هنگام تبدیل نیرو به یاد داشته باشید که هر دین معادل 100000 نیوتن است.

پوندال (Poundal)

پوندال یکی دیگر از واحدهایی است که ممکن است هنگام تبدیل نیرو چشم‌تان به آن بخورد. هر پوندال برابر است با نیروی لازم برای دادن شتاب 1 فوت بر مجذور ثانیه به جسمی با جرم 1 پوند. در تبدیل واحد نیرو، هر پوندال تقریبا معادل 0.14 نیوتن است.

تبدیل نیرو آنلاین

تبدیل نیرو، یا به‌طور دقیق‌تر تبدیل واحد نیرو، یک مبحث گسترده در میان تبدیل‌های ریاضی و فیزیک مانند تبدیل توان و تبدیل گشتاور است. به دلیل نقش پررنگ مفهموم و کمیت نیرو در مسائل مختلف، تبدیل نیرو آنلاین کاربرد فراوانی دارد. وجود شکل‌های مختلفی از نیرو مانند جاذبه، فنر، مقاومت هوا و ... می‌تواند گیج‌کننده باشد. اما کمیت نیرو ثابت است. البته شناخت واحدهای اندازه‌گیری و فرمول نیرو کار را بسیار ساده می‌کند.

جعبه ابزار آنلاین مرکزش نیاز شما برای تبدیل واحدهای نیرو را نیز برطرف می‌کند. با این ابزار ساده می‌توانید هر واحد نیرو در سیستم انگلیسی را به واحد دیگر تبدیل کنید. در ادامه توضیحاتی درباره تعریف نیرو و واحدهای سنجش آن مطالعه خواهید کرد.

نیرو چیست؟

تعریف نیرو در علم فیزیک به این صورت است: "کمیتی برداری که منجر به تغییر سرعت جسم (شتاب گرفتن آن) می‌شود". در واقع نیرو برهم‌کنش با اجسام مخالف است که بتعث حرکت و یا افزایش سرعت آنها می‌شود. نکته مهم پس از درک تعریف نیرو این است که: "اگر اصلا نیرویی به یک جسم وارد نشود، و یا نیروهای وارده به آن یکدیگر را خنثی کنند، آن جسم ثابت می‌مانند."

واحد اندازه‌گیری نیرو چیست؟

اندازه‌گیری کمیت نیرو در شرایط مختلف با واحدهای خاصی انجام می‌شود. پیش از تبدیل نیرو آنلاین خوب است با تعدادی از مهمترین و پرکاربردترین واحدها در فرمول تبدیل نیرو آشنا شویم:

نیوتن (Newton)

نیوتن واحد نیرو در دستگاه بین‌المللی یکاها (SI)، و پرکاربردترین واحد در تبدیل نیروست. دلیل این نام‌گذاری قدردانی از اسحاق نیوتن و کارهای او در مکانیک کلاسیک است. نیوتن با استفاده از متر و کیلوگرم محاسبه می‌شود؛ و هر نیوتن برابر است با مقدار نیرویی که اگر پیوسته به جسمی با جرم 1 کیلوگرم وارد شود، آن جسم با شتاب 1 متر بر مجذور ثانیه پیوسته حرکت خواهد کرد.

پوند نیرو (Pound-Force)

پوند نیرو واحد نیرو در سیستم انگلیسی است. هر پوند نیرو برابر است با نیروی گرانشی وارد شده روی یک جسم با جرم 1 پوند روی سطح زمین. واحد پوند نیرو را به این شکل هم می‌توان تعریف کرد: نیروی وارد بر جسمی با جرم 1 پوند در میدان گرانشی زمین. هر پوند نیرو، حدودا 4.5 نیوتن است. از این ضریب در تبدیل نیرو استفاده می‌شود.

کیلوگرم نیرو (Kilogram-Force)

این واحد در تبدیل نیرو به اندازه واحدهای قبلی پرکاربرد نیست؛ زیرا از یکاهای نیرو در سیستم SI نیست. کمیت نیروی واردشده بر یک جسم 1 کیلوگرمی در میدان گرانشی زمین، تقریبا برابر با 1 گیلوگرم نیرو است. شتاب این جسم نیز در میدان گرانشی زمین تقریبا 9.8 متر بر مجذور ثانیه است. هر کیلوگرم نیرو تقریبا برابر است با 9.8 نیوتن.

دین (Dyne)

این واحد شناخته‌شده در محاسبات تبدیل نیرو، به دستگاه CGS یا همان دستگاه واحدهای سانتی‌متر-گرم-ثانیه تعلق دارد. 1 دین برابر است با نیروی لازم برای دادن شتاب یک سانتی‌متر بر مجذور ثانیه به جسمی با جرم 1 گرم. هنگام تبدیل نیرو به یاد داشته باشید که هر دین معادل 100000 نیوتن است.

پوندال (Poundal)

پوندال یکی دیگر از واحدهایی است که ممکن است هنگام تبدیل نیرو چشم‌تان به آن بخورد. هر پوندال برابر است با نیروی لازم برای دادن شتاب 1 فوت بر مجذور ثانیه به جسمی با جرم 1 پوند. در تبدیل واحد نیرو، هر پوندال تقریبا معادل 0.14 نیوتن است.

فرمول نیرو و تبدیل آن

برای تبدیل نیوتون به کیلوگرم، تبدیل نیوتن به پوند نیرو و واحدهای دیگر، کافی است بدانیم مثلا 1 گرم نیرو چند نیوتن می‌شود و غیره. در ادامه به چند فرمول نیرو پرکاربرد اشاره کرده‌ایم که در تبدیل نیرو به‌صورت ذهنی می‌توانند به شما کمک کنند (برخی از این اعداد برای سادگی کاربرد گرد شده‌اند):

 • 1 نیوتون = با 0.001 کیلونیوتون
 • 1 گرم نیرو = 0.001 کیلوگرم نیرو
 • 1 پتانیوتون = 1000 ترانیوتون
 • 1 گیگا نیوتون = 1000 مگانیوتون
 • 1 هکتونیوتون = 10 دکانیوتون
 • 1 دسی‌نیوتون = 10 سانتی‌نیوتون
 • 1 میلی‌نیوتون = 1000 میکرونیوتون
 • 1 نانونیوتون = 1000 پیکونیوتون
 • 1 کیلوپوند نیرو = 1000 پوند نیرو
 • 1 نیروی اونس = 2 پوند نیرو
 • 1 دین = 0.00001 ژول بر متر
 • و ...

تبدیل نیرو آنلاین

برای تبدیل نیرو با ابزار تبدیل واحد نیروی مرکزش تنها باید عدد نیروی مدنظر، و واحدهای آن برای تبدیل را مشخص کنید. این برنامه ضمن نشان دادن پاسخ شما به‌صورت آنی، تبدیل نیرو را با 30 واحد دیگر نیز محاسبه می‌کند، و در قسمت پایین پاسخ اصلی به شما نمایش می‌دهد.

فرمول نیرو و تبدیل آن

برای تبدیل نیوتون به کیلوگرم، تبدیل نیوتن به پوند نیرو و واحدهای دیگر، کافی است بدانیم مثلا 1 گرم نیرو چند نیوتن می‌شود و غیره. در ادامه به چند فرمول نیرو پرکاربرد اشاره کرده‌ایم که در تبدیل نیرو به‌صورت ذهنی می‌توانند به شما کمک کنند (برخی از این اعداد برای سادگی کاربرد گرد شده‌اند):

 • 1 نیوتون = با 0.001 کیلونیوتون
 • 1 گرم نیرو = 0.001 کیلوگرم نیرو
 • 1 پتانیوتون = 1000 ترانیوتون
 • 1 گیگا نیوتون = 1000 مگانیوتون
 • 1 هکتونیوتون = 10 دکانیوتون
 • 1 دسی‌نیوتون = 10 سانتی‌نیوتون
 • 1 میلی‌نیوتون = 1000 میکرونیوتون
 • 1 نانونیوتون = 1000 پیکونیوتون
 • 1 کیلوپوند نیرو = 1000 پوند نیرو
 • 1 نیروی اونس = 2 پوند نیرو
 • 1 دین = 0.00001 ژول بر متر
 • و ...

تبدیل نیرو آنلاین

برای تبدیل نیرو با ابزار تبدیل واحد نیروی مرکزش تنها باید عدد نیروی مدنظر، و واحدهای آن برای تبدیل را مشخص کنید. این برنامه ضمن نشان دادن پاسخ شما به‌صورت آنی، تبدیل نیرو را با 30 واحد دیگر نیز محاسبه می‌کند، و در قسمت پایین پاسخ اصلی به شما نمایش می‌دهد.

امتیاز دهید

4.0 امتیاز از 6 رای